Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf Grootheid, hierna te noemen: “Grootheid”, en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen “ klant ”.

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Grootheid alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Grootheid.

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van Grootheid – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Webhosting & Domeinregistratie

De webhosting en domeinregistratie overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en worden u in het begin van elk jaar door Grootheid in rekening gebracht. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door Grootheid schriftelijk bevestigd te zijn.

Website

Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. Grootheid start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar.

De klant verplicht zich alle gegevens die Grootheid nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website , op verzoek, ter hand te stellen van EGW en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Grootheid haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Grootheid behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening. Grootheid verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat Grootheid door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant Grootheid 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan Grootheid niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van Grootheid.

Zekerheidstelling

Grootheid kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van Grootheid terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan.

Indien Grootheid de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Betaling

De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door Grootheid opgegeven bank en/of gironummer.

Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering.

De datum van bijschrijving op de rekening van Grootheid is de betaaldatum.

Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is Grootheid gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan Grootheid verschuldigd.

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Aansprakelijkheid

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is

Grootheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Grootheid is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur. Grootheid is op geen enkele aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door oorzaak ook ontstaan.

Grootheid sluit elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Grootheid behorende personen, zulks tot een maximum van het bedrag van de opdracht.

Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Grootheid worden aangenomen, dan is deze beperkt tot de vergoeding waarop Grootheid voor het door haar geleverde C.q. gepresteerde recht heeft, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die de opdrachtgever over één maand verschuldigd is.

Grootheid is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever gelden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden. Indien de opdrachtgever nakoming vordert, is Grootheid gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betalen schadevergoeding aan de opdrachtgever betalen

Eventuele fouten in het geleverde dient de opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen aan Grootheid te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Grootheid op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen.

Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij Grootheid te worden gemeld.

Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame.

De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle uit de door Grootheid gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Grootheid en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant.

Op alle overeenkomsten tussen Grootheid en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

E-mail: info@grootheid.nl